Pendaftaran Merek Bersumber pada Undang- Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak spesial untuk pencipta buat mengumumkan ataupun perbanyak ciptaannya. Tercantum ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra serta seni.

Bersumber pada Undang- Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk Pencipta ataupun penerima hak buat mengumumkan ataupun perbanyak Ciptaannya ataupun membagikan izin buat itu dengan tidak kurangi pembatasan- pembatasan bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku.( Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, serta kesusasteraan. Hak cipta cuma diberikan secara eksklusif kepada pencipta, ialah“ seseorang ataupun sebagian orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya lahir sesuatu ciptaan bersumber pada benak, imajinasi, kecekatan, keahlian ataupun kemampuan yang dituangkan dalam wujud yang khas serta bertabiat individu”.

Dasar Hukum HAK CIPTA: pendaftaran merek

UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta( Lembaran Negeri RI Tahun 1982 No 15)

UU No 7 Tahun 1987 tentang Pergantian atas UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta( Lembaran Negeri RI Tahun 1987 No 42)

UU No 12 Tahun 1997 tentang Pergantian atas UU No 6 Tahun 1982 sebagaimana sudah diganti dengan UU No 7 Tahun 1987( Lembaran Negeri RI Tahun 1997 No 29)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *